ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആണോ നിങ്ങൾ… ഈ കാര്യം അറിയാതെ പോകരുത്…