ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വില കുത്തനെ കൂടി ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക…