കാല് വിണ്ടു കീറുന്നത് തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്

മഴക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാല് വീണ്ടും കയറുന്നത്. താരത തടയാനായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന നല്ലൊരു പറയുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് കാര്യം നല്ല രീതിയിൽ കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ അല്പം ബേക്കിംഗ് ശേഷം കാലുമൊക്കെ വയ്ക്കുക.

   

അതിനുശേഷം നല്ലൊരു ഉപയോഗിച്ചോ മറ്റോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാല് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കേണ്ട എടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നല്ല രീതിയില് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പെട്രോളിയം ജെല്ലി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കാല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി.

തുണികൊണ്ട് തുടച്ചതിനു ശേഷം കാറിന്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് തേച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരിക്കലും തന്നെ നമ്മുടെ അഴുക്കുകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാലിന് ചുറ്റും അത് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നമ്മുടെ കാലിലെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മസാജ് ചെയ്തതിനുശേഷം

ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കയറ്റാവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് പാടുള്ളതല്ല നമുക്ക് അതിനു ശേഷം നേരിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ അടിപ്പിച്ച മൂന്നു നാലുദിവസം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും മാറുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.