കേൾവിക്കുറവും അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങളും

കുറവിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ കേൾവി കുറവ് വരുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ഇതിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് ചികിത്സകൾ ഉള്ളത് എന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. കേൾവിനെ പ്രധാനമായ രണ്ടു കാരണങ്ങൾ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ചെവിയിലെ ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ ഇയറിലെ എന്തെങ്കിലും കുറവ് പ്രധാനമായും ഉണ്ടാകുന്നത്.

   

ഞരമ്പുകളിലെ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം സംഭവിക്കുകയോ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ചെവി ഒട്ടാകെ അത് ബാധിക്കുന്നതാണ് അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പറഞ്ഞപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ വല്ലതും പെട്ടെന്ന് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ട്രെസ് ഒരു പ്രഷർ ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെയാണ് കേളില്‍ കുറവ് മറ്റ് രീതിയിലും ഉണ്ടാകുന്നത്.

തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് സ്വന്തം ട്രീറ്റ്മെന്റ് രീതിയിൽ എടുത്ത് ചികിത്സ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്.

പ്രധാനമായും കേൾവിക്കുറവ് വരികയും പിന്നീട് നമുക്ക് ആ ഒരു കേൾവിഭാഗം നമുക്ക് നഷ്ടമാവുകയും ആണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും സംബന്ധമായ ഏത് പ്രശ്നമായാലും ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.