എസ് ബി ഐ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക..!!