എല്ലാവർക്കും ഇനി ബിപിൽ കാർഡ്. അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ…