ഈട് വേണ്ട ജാമ്യം വേണ്ട ഈസിയായി ലോൺ ലഭിക്കും… ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ