ഈ ശ്രം കാർഡ് എടുത്തില്ലേ… ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം…