ഈ ശ്രം കാർഡ് എടുത്തവർക്ക് പുതിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു…