ഈ ശ്രം കാർഡ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും അറിയാതെ പോകല്ലേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാക്കല്ലേ…