ഡീറ്റെക്റ്റീവ് രണ്ടാം ഭാഗം ഉടനെ… സർപ്രൈസ് പുറത്തുവിടാതെ ജിത്തുജോസഫ്…