സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാർബുദം എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം

നഗരങ്ങളിലെ താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ വളരെയധികം കാണപ്പെടുന്ന ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഒപ്പം ഗർഭാശയം കുറഞ്ഞ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൂടിവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും വളരെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്.

   

ഈ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിൽ 80 ശതമാനവും ട്യൂമർ ആവണം എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു മഴ അല്ലെങ്കിൽ തടിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുക 80 ശതമാനം തടിപ്പുകൾ കൂടുതലും ക്യാൻസർ അല്ലാതെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കും ഒരു 20%. എന്ന് പറയുന്ന കഷണം എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ സ്ഥിരീകരിക്കേണ്ടത്.

അല്ലെങ്കിൽ മുലക്കണ്ണീന്ന് ശ്രാവം രക്തം കലർന്ന ഒരു സ്രാവ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പഴുപ്പും ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ശാപം ഉണ്ടാവാം ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞു സ്ഥലത്തിന്റെ തൊലി ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക സ്ഥലത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുക അനുഭവപ്പെടുക.

പല സ്ത്രീകളിലും ഇങ്ങനെ ലക്ഷണം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിന് സ്ഥിരീകരണം പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാണുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മാമോഗ്രാം അതായത് 40 വയസ്സിന് കൂടുതൽ പ്രായമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് നാമോ ഗ്രാമം 40 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുവിധം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.