ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ തുടക്കത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ

പലതരത്തിൽ ബ്ലഡ് കാൻസുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലുക്കീമിയ ലിംഫോമ മൈലോമ എന്നിങ്ങനെയാണ് രക്താർബുദത്തെ 3 തരത്തിൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലുക്കിമിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ലുക്ക് സംശയങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

   

അതേപോലെ തന്നെയാണ് ലിംഫോമ. ലിംഫോമ കഴലുകളെ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. രക്തകോശങ്ങളുടെ ബാധിക്കുന്ന അർബുദമാണ് ലിംഫോമ എന്ന് പറയുന്നത്. മജ്ജയിലെ പ്ലാസ്മാഷ് കോശങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അറുപതമാണ് മയിലോമ എന്ന് പറയുന്ന അർബുദം. അർബുദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തും ക്രമാതീതമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് അർബുദം എന്ന് പറയുന്നത്.

രക്താർബുദത്തിന്റെ സൂചനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമിതമായ ക്ഷീണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന അണുബാധകൾ തൊലിപ്പുറമേ ഉണ്ടാകുന്ന ചുവന്ന കടലുകൾ അതേപോലെ നീല നിറമുള്ള പാടുകൾ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം കാരണങ്ങളില്ലാതെ രക്തം പൊടിയുക മുറിവുകളിൽ നിന്നും നിലയ്ക്കാതെയുള്ള രക്തപ്രവാഹം.

എല്ലുകളിലും പേശികളിലും ഒക്കെ അധികാരമായ വേദന വൃക്കുകൾ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസുഖങ്ങള് തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണ് രക്താർബുദത്തിന് നേരത്തെ കൂട്ടി കാണിക്കുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതു തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിന് ടെസ്റ്റുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് കാറ്റഗറി തിരിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനെ കൃത്യമായ ചികിത്സയിലേക്ക് കടക്കും. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.