വെയിൽ കൊള്ളിച്ചാൽ മഞ്ഞപിത്തം മാറുമോ

എന്തുകൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞു കുട്ടികളിലെ മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാകാറ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ കുട്ടികളിലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അതായത് കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ബലി റൂബിന്റെ അളവിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മഞ്ഞപിത്തത്തിന് കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്

   

അതേപോലെതന്നെ അമ്മമാരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതായത് അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിനെയും ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും തന്നെ കാണാം ഇങ്ങനെ കൂടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുമായ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കുട്ടികളില് അതായത് ഇങ്ങനെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത്

കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് മഞ്ഞനിറം കാണാവുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്ത് നമുക്ക് മഞ്ഞ നിറം കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച ഉടനെ നമ്മൾ ആദ്യമായി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളിൽ മഞ്ഞനിറം ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ തുടർന്ന്

കുട്ടികളെ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതി. ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനകം നമുക്ക് ഇത് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാവുന്ന ചിലവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പറ്റും അല്ലാത്ത ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി എടുക്കാൻ ആയിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പ്രതിരോധശേഷിയുടെ അത്യാവശ്യം കൂടുതലാണ്. . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.