അന്ന് മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞത് എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു… അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്…