ആരാധകരെ കുത്തിനിറയ്ക്കാൻ മരണമാസ് സിനിമയുമായി കമൽഹാസൻ…