ആധാർ കാർഡ് ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ… ഇനി നിമിഷങ്ങൾക്കകം ലോൺ…