65 വയസ്സ് ഉള്ളവർക്ക് ഈട് ജാമ്യമില്ലാതെ സബ്സിഡി… ലോണും ലഭിക്കും…