3000 രൂപ വരും… ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്യാസ് ലഭിക്കും…