1200 രൂപ അക്കൗണ്ടിൽ വരും ഇക്കാര്യം അറിയാതെ പോകല്ലേ..!!