വെരിക്കോസ് വെയിൻ നിസ്സാരമായി ഒരിക്കലും തന്നെ കാണരുത്

വളരെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് കാലിലെ രക്തകോഴികളെ ബാധിക്കുന്ന വെരിക്കോസ് വെയിൻ. ഏകദേശം 30 മുതൽ 50 ശതമാനം ആളുകളിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഏതെങ്കിലും ഘട്ടങ്ങളിലുള്ള അവസ്ഥകൾ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ കാലിലുണ്ടാകുന്ന വേദന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷണമാണ് എന്നാൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് പല അസുഖങ്ങൾക്കും വേദനയുണ്ടാവാം എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം. അവസാനഘട്ടത്തിൽ എന്തായി തീരുമെന്നുള്ളത് പറയാം.

   

അതോടൊപ്പം തന്നെ വെരിക്കോസ് വെയിൻ രോഗലക്ഷനിർണയം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്തൊക്കെ ചികിത്സ സംവിധാനങ്ങൾ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ. ഒരേ ഡയറക്ഷൻ അല്ല അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മാത്രം രക്തം ഒഴുകുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധിയുണ്ട്. തകരാറും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വെയിനിന്റെ ഭിത്തിയിൽ തകരാറും കാരണം.

ഈ വേനുകൾ ഉരുണ്ടുകൂടി കാലിന്റെ തൊലിയുടെ തൊട്ടു താഴെ പുറമെ പ്രകടമായി കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെരിക്കോസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടച്ചിൽ വേദനയും ഒക്കെ വെരി കോസ്റ്റിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. അതേപോലെതന്നെ ഞരമ്പുകൾ ഉരുണ്ടുകൂടി ഇരിക്കുന്നതും കുറെ നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിലെ ഉള്ള വേദനയും വലിഞ്ഞുമുറുകലും ഇതിന്റെ മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ്.

പാദത്തിന്റെ മുകളിലായി ഉണ്ടാകുന്ന കറുത്ത നിറവും അതുപോലെതന്നെ ഞരമ്പുകൾ വീർത്തു നിൽക്കുന്നതും ബ്ലീഡിങ് ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതലായി അവരിലേക്കാണ് വെരിക്കോസ് വെയിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത്. തുടർന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.