വളരെ ഈസിയായി തൈറോഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാം

തൈറോയ്ഡ് രോഗികളെ പ്രധാനമായും അവരുടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവിശം തന്നെയാണ്. തൈറോയ്ഡിന്റെ അളവ് കൂടിയ ഒരു വ്യക്തി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ തൈറോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ തൈറോയ്ഡ് രോഗികളെ പ്രധാനമായും രാവിലെ തന്നെ തൈറോയ്ഡിന്റെ സംബന്ധമായ ഒരു മെഡിസിൻ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്.

   

കഴിച്ചതിനുശേഷം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ അതായത് ഭക്ഷണത്തിനു മുൻപ് തന്നെ കഴിക്കാം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ആ മെഡിസിൻ പൂർണമായ പ്രവർത്തനം നടക്കുകയുള്ളൂ. ഈ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മെഡിസിന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ഒരു സൈഡ് എഫക്ടും ഇല്ലാതെ കഴിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ്.

കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവർക്ക് ആയാലും ഇനി ഗർഭിണികൾക്ക് ആയാൽ വരെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് നടക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കും.

ഇനി സ്ഥിരമായി തൈറോക്സിന്റെ ഇരു മരുന്നു കഴിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയുന്നത് മൂന്നുമാസം കൂടുമെങ്കിലും തൈറോയ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അതിന്റെ അളവ് നമ്മുടെ വില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അളവ് കൂട്ടുവാനും ഒരു അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുവാനും ആരോഗ്യകളോട് പറയാറുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.