സർക്കാർ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു… ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്..