ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യാനായുള്ള മാർഗങ്ങൾ

പറ്റുന്നതല്ല നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സാധാരണയായി തൂങ്ങിയും വരാറുണ്ട്. വയറു തൂങ്ങുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുക തന്നെയാണ് പലതരത്തിലാണ് കൂടുന്നത് സ്ത്രീകളിലും പുരുഷന്മാരിലും പലതരത്തിലുള്ള കൊഴുപ്പുകൾ ആണ് അറിഞ്ഞുകൂടുന്നതായി കാണുന്നത് .

   

എങ്കിൽ മുകളിലും അതുപോലെതന്നെ വയറ് താഴെയായിട്ടാണ് കൊഴുപ്പടിഞ്ഞു കൂടുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ അതേപോലെതന്നെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള് സാധാരണ ഒരു വിചാരിക്കുന്നത് പ്രസവം കഴിഞ്ഞ സമയത്തുള്ള വയറാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വയറാണ്.

സാധാരണ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് പൊസിഷൻ വഴിയാണ് നമ്മൾ കൊഴുപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്യാറുള്ളത് അതായത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ അനസ്തേഷ്യ പോലെ കേരള ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് വഴി നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് പതിവ്.

അതേപോലെതന്നെ അല്പം കൂടി നല്ല രീതിയിൽ വയറു ചാടുകയും കൊഴുപ്പുള്ള ആളുകളിലും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സർജറി ചെയ്തിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് നോർമൽ ആയി തന്നെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ചെറിയതോതിൽ സർജറി ചെയ്യുകയും അവിടെനിന്ന് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പ് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.