തിരക്കിലേർപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ

പല കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിൽത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഒരു സമയം സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാൻ ആയിട്ട് പല സമയത്തും ഇവർ മറക്കാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഗർഭപാത്രത്തിലെ മുഴുവൻ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്.

   

അത്രയും തിരക്കിലുണ്ടായിരുന്ന അവരെ അപ്പോൾ അമിതമായ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് കാണാത്ത ഒരു സമയങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയം വരുന്നത് അതേപോലെതന്നെ പിസിഒഡി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ ഫൈബ്രോഡ് പിസിയുടെ ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നതാണ്.

ചെറിയ ഫൈവ് റോഡും അതുപോലെതന്നെ വലിയ ഫൈബ്രോക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കാണാവുന്നതാണ്. സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഫൈബ്രോഡ് ഒരു ചെറിയ മുടി ആയാലും വലിയ മുഴയായാലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാറില്ല. പലപ്പോഴും ഇത് ഒരുവിധം വലുതായി കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രായം നല്ലൊരു ഒരു വിധം കാലതാമസം കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം.

എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആയിട്ട് ഇടവരുന്നത്. ഇതിനു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നു പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹെവി ബ്ലീഡിങ് അതായത് ഒരു ദിവസം എട്ടു ദിവസമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല ഹെവി ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.