ആർത്തവ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ

ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും ഒരേപോലെ ഒന്നാണ് ആർത്തവ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദനയും അതുപോലെതന്നെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് അതേപോലെതന്നെ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു ഇല്ലാത്ത ബ്ലീഡിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെതന്നെ രണ്ടുമാസം മൂന്നുമാസം ഓവർ ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടിട്ട് കാണിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

   

വയറുവേദനയും അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വയസ്സുമായി അസുഖവും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എളുപ്പമാർഗമാണ് ഒരു സബോള എടുത്തിട്ട് അത് മുറിച്ച് അതിന്റെ നീര് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം കഴിക്കാൻ ഒക്കെ കുടിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിനുണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥതകളും മറ്റും ഇല്ലാതാക്കുകയും.

അതുപോലെതന്നെ വൈരസംബന്ധമായ മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിധം കുറയുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. സബോള ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ നീരിലെ അല്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി നീരോ ഒഴിച്ചു കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാറുന്നതാണ്.

അമിതമായിട്ടുള്ള വേദന അതുപോലെതന്നെ അമിതമായിട്ടുള്ള ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് തീർച്ചയായും ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഏഴു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബ്ലീഡിങ് പിന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.