പെൻഷൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഇനി മാറ്റം… റേഷൻ കാർഡ് കാണിക്കണം