ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ എവിടെ കാണിക്കണം

നമ്മുടെ കൈകളിലും കാലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് കൈകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദനകൾ തരിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഏത് ഡോക്ടറെ കാണിക്കണം എന്തൊക്കെയാന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വേദന വരുമ്പോൾ പൊതുവേ ഏത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കാണിക്കണമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അറിവ് ഇല്ലാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും എന്ന് പറയുന്നത്.

   

ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ് കൈസബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഞരമ്പ് സംബന്ധമായോ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയി കാണിക്കാവുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹാൻഡ് സർജറി വിഭാഗം എന്നു പറയുന്നത്.

കയ്യിലുണ്ടാകുന്ന തരം തരിപ്പ് മരവിപ്പ് എന്നിവയൊക്കെ പറയുന്ന ഒന്നാണ് സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ഞരമ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കൈവിരലുകളും മടക്കിയിട്ട് നിവർത്താൻ ആയിട്ട് പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വിരലുകളൊക്കെ നിവർത്തി ഒരു പേരിലും നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സംബന്ധമായ അസുഖമാണ് .

പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ തുണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തുണി പിഴിയുന്ന ഒരു സമയത്ത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞരമ്പലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന ഇതൊക്കെ ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ അസുഖമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.