മെയ് മാസം റേഷൻ കാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു..!! സൗജന്യമായി അരിയും ഗോതമ്പും…