ജാസ്മിൻ ഇറങ്ങിപ്പോയത് റോബിന് വളം ആയോ?

ചോദിക്കും എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ നടന്ന ആർക്കും അറിയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജാസ്മിന് ഈ പെരുമാറ്റം ബിഗ് ബോസ് വീടിനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഈ പ്രേമോ കാണിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകര വിഡ്ഢികളാക്കാൻ എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ബിഗ് ബോസ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ വാർത്തകൾ.

അഡ്മിൻ റോബിനെ ചെടിച്ചട്ടി തല്ലിപ്പൊട്ടിച്ച് നോ ബോസിനെയും വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും ലാലേട്ടാ പറഞ്ഞതിനുശേഷം ഇറങ്ങിപ്പോയി ഉള്ള വാർത്തകളാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതിൻറെ ഭാഗമായി റോബിന് കൂടുതൽ വളമായി എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ജാസ്മിൻ ഉണ്ടോ ബിനു ബിഗ് ബോസിലെ റേറ്റിംഗ് എന്തായാലും കുറയും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്.

ലാലേട്ടൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിറ്റ് അടിച്ചതിനെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമെന്നും അതിനുശേഷം മുട്ടേണ്ടി വരുമെന്നും നേരത്തെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പലരും പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ സ്വയം ഇറങ്ങി ഭാഗമായി കൺസഷൻ റൂമിൽ ഒരു കാണിച്ചു എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വാർത്ത.

ബിഗ് ബോസ് വീടിനുള്ളിൽ ഈ വിഷയം ആളിക്കത്തുന്ന എം എങ്ങനെ തണുപ്പിച്ച് എടുക്കണം നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ബിഗ് ബോസ് അംഗങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക.