ഹെർണിയ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും ചികിത്സിക്കുകയും എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റുകയും ചെയ്യാം

സാധാരണ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലർ പറയുന്നത് കേൾക്കാം ഹെർണിയനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഹെർണിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പലരും കേൾക്കാറുണ്ട് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് ലെയറുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്കിന്ന് മസിൽസ് പിന്നെ ബ്രിട്ടോണിയം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ആമാശയം കുട കരള് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വയറിനകത്തുള്ള ആ ഒരു മസിലിന് ചെറിയ ഹോളോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു വയ

   

റിന്റെ ഉള്ളിലെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളി മസിലിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനമായും ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരഭാഗത്ത് ജന്മനാ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ പലർക്കും ഉണ്ടാകും അതിനാൽ സംഭവിച്ച ചെറിയ ഹോൾ സംഭവിച്ചു.

പുറത്തേക്ക് വരാൻ ആയിട്ട് വരുകയും തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് മുഴകളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഹെർണിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് കാണുന്നത് വയറിലാ മർദ്ദം ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള മർദ്ദം അതുപോലെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ അതുപോലെ തുമ്മൽ അധികം ഉള്ള ആൾക്കാരെ തുടങ്ങിയ ആളുകൾക്കൊക്കെയാണ്.

ഇത് കൂടുതലായും മറ്റു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ലൈറ്റ് കാണുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ ചോദിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് അവസ്ഥ ഇതൊക്കെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.