തൈറോടുള്ള വ്യക്തികൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് തൈറോയ്ഡ് എന്നു പറയുന്നത്. പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളാണ് തൈറോയ്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരാറുള്ളത് തൈറോയ്ഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട്.

   

നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥ അതുപോലെതന്നെ ഉറക്കക്കുറവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തനം എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി തന്നെ നടക്കണം. തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ കൃത്യമായി രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും.

എന്നാൽ കൃതയോടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം എടുപ്പ് അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനവും കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മസിലുകൾക്കൊക്കെ അതുപോലെതന്നെ വെറയിലൊക്കെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതായി കാണാം.

സ്ത്രീകളിൽ ആണെങ്കിൽ അമിതമായ മുടികൊഴിച്ചിലെ ബ്ലീഡിങ് കുറച്ച് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ കാണുന്നുള്ളൂ അതുപോലെതന്നെ അങ്ങനെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാവരും തന്നെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ തൈറോയ്ഡിന്റെയും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൃത്യമായി ചികിത്സ നേടുകയും ചെയ്യണം. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.