ജാതിക്കയുടെ ഗുണങ്ങൾ

മിനിസ്റ്റിക്ക ഫ്രാഗ്രൻസ് എന്നാണ് ജാതി വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം. ഇടത്തരം വൃക്ഷമായ ഇതിൽ ആൺപൺ മരങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഉണ്ട് മഞ്ഞനിറമുള്ള പൂവിനെ വാസനയുണ്ടാകും കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടിനുള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇതിന് പുറത്തു പൊതിഞ്ഞ് വല പോലെയാണ് ജാതിപത്രി കാണുക ജാതിമരത്തിൽ നിന്ന്. ജാതിക്കയിൽ നിന്നും ജാതി എന്ന ജാതി പെണ്ണ ജാതി സത്ത് ജാതി എന്ന ഉത്പന്നങ്ങളും ജാതിപത്രി മാറ്റി തൈലവും .

   

കറിക്കൂട്ടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സുഗന്ധവ്യഞ്ജനവുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ജാതിക്കയുടെ പുറന്തോട് അച്ചാർ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രക്ത ഉത്പാദനം രക്തപ്രവാഹം ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സിംഗ് സഹായിക്കും വൃക്കയിൽ കല്ലുകൾ രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു.

അണുക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും ഇത് ഏറെ സഹായകരമാണ് വേദനസംഹാരി കൂടിയാണ് മസാജിങ് എണ്ണയിൽ ഇതൊരു ചേരുകയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മഗ്നീഷ്യം മുഖേന ഉറക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ പോലെയുള്ളവരാതെ തടയുന്നു തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനും പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയാനും ഇതുവരെ മികച്ചതാണ് വായുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ജാതിക്കയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ വളരെയധികം ആണ് .

ജാതിക്കയുടെ പൊടി ആപ്പിൾ നീരുമായി ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വയറുകടി മാറും രാത്രി മുഴുവൻ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ കരഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് അരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല. അധികമായ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കരുത് ഇത് വിവിധ ദോഷങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.