ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വിലയിൽ മാറ്റം പുതുക്കിയ വില ഇങ്ങനെ…