മുഖത്തിന്റെ പ്രായം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുറയാനായിട്ട് ഇതു മാത്രം ചെയ്താൽ മതി

പ്രായമാകും പ്രായമാകുന്ന സ്കിന്നിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂത്ത് കൂടുതലും മെയിന്റ്റയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ മോളിക്കുളാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ആയിട്ടും വിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ഫാക്ടസ് കാരണം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യും.

   

അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ബാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്മികൾ ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കുകയും സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗ സ്കിൻ കൂടുതലും ഇരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതേപോലെതന്നെ സ്മോക്കിങ് ആൽക്കഹോളിക് തുടങ്ങിയവ നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നിക്കുന്നതിന് കാരണമാണ്.

അതേപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പ്രായം തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല അസുഖങ്ങളും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രായം തോന്നിക്കാനായിട്ട് കാരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസീസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് പ്രായം കൂടുതൽ തോന്നിക്കാൻ ആയിട്ട് കാരണമുള്ളതാണ്.

ശരീരത്തിലെ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മുഖത്ത് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത് അതേപോലെതന്നെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലൊരു ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. പ്രഗ്നനായ സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെതന്നെ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാർക്കും അതുപോലെതന്നെ ക്രോണിക് പേഷ്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതല്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.