നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം നടക്കില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്തു നോക്കൂ

വിശ്വാസത്തോടെ നാം എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ മാത്രം ചെയ്യുവാൻ ഏവരും ശ്രമിക്കുക ഒരിക്കലും വേണം വേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാര്യവും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത്. ഇപ്പോൾ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ ആവണം എന്നില്ല പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകാഗ്രതയോടെ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.

   

എന്ത് കാര്യം നാം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിലും അത് ശരിയാകണം എന്നില്ല അല്ലാത്തപക്ഷം ആ സമയം നമ്മുടെ വെറുതെ പോകുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിനു മുൻപ് നാമികാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അവബോധ മനസ്സ് കൂടുതൽ ഉണർന്നിരിക്കുന്ന അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിസൾട്ട് നമുക്ക് വന്ന ചേരുമെന്ന്.

തന്നെയാണ് വിശ്വാസം ഇത് പലരുടെയും അനുഭവം തന്നെ ആകുന്നു. കൈകൾ എപ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക എന്ന കാര്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് മത്സ്യം മാംസം കഴിച്ചാലും പ്രശ്നം ഉള്ളതല്ല പുല അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് ഈ കാര്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന കാര്യവും നാം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ആകുന്നു. ഈ കാര്യം ആദ്യം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക്.

എപ്പോഴും വിശ്വാസം വേണ്ടതാകുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം നടക്കും എന്ന വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. ഇത്തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചതിനു ശേഷം വിശ്വാസത്തോടെ കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുക. തുടർന്ന് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.