ബ്രെയിൻ ട്യൂമറും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും

ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ശരാശരി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യം മനുഷ്യരിൽ അഞ്ച് മുതൽ 10 പേർക്ക് ഒരു വർഷം ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ വരാറുണ്ട് ലോകത്തെ എല്ലാടത്തും തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ റേഡിയേഷൻ പല രൂപത്തിലുള്ള റേഡിയേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഏതെങ്കിലും ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ക്യാൻസർ ചികിത്സ ഭാഗമായി വരുന്ന റേഡിയേഷൻ ഒരു കാരണമാണ് വരുന്നതായി കാണാറുണ്ട്.

   

മെരിഞ്ചോമ എന്നീ ബ്രീഡിൽ തന്നെ ഉൽഭവിക്കുന്നതാണ് പലതരം കോശങ്ങളിൽ നിന്നും പല കാരണങ്ങളാൽ വരുന്ന ട്യൂമറുകളാണ്. സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാൻസറുകൾ അത് പടർന്ന് ബ്രയിനിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സെക്കൻഡറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ എന്നുപറയുന്നത്.

പലതരത്തിലുള്ള ക്യാൻസറുകളാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരു കാരണവുമില്ല. ഇതിൽ തന്നെ പ്രൈമറി ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകൾ പലതരം. ബ്രയിനിലെ കോശങ്ങളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ഘടന അനുസരിച്ച് ബ്രയിനിലെ ട്യൂമർ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നത്.

ദിവസേനയുള്ള തലവേദന അത് ദിവസം കൂടി വരുന്ന തലവേദന തലവേദന ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് ശർദ്ദിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതേപോലെതന്നെ കണ്ണ് മഞ്ഞളിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാലിലൊക്കെ വേദനകൾ അതേപോലെതന്നെ നമുക്ക് സംസാരശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിനായി ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായും കാണുക.