ബിലാൽ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം ദുൽഖറോ… വേണ്ടെന്ന് ആരാധകർ…