ബറോസ് ഷൂട്ടിംഗ് ഒരു ദിവസ ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് കേട്ടോ..!!