ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഉണ്ടോ… ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം…