5 ലക്ഷം രൂപ വരെ സഹായം… ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പുതിയ വിവരങ്ങൾ