150,200 കോടി ബഡ്ജറ്റ്ൽ ബറോസ് സിനിമ എടുക്കാൻ റിസ്ക് ആണ്… ഇത് കണ്ടില്ലേ