സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ പദ്ധതി… ഒരു ലക്ഷം രൂപ ലഭിക്കും…