റിയാസ് ബിഗ് ബോസ് നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല… റിയാസിനെ പൊളിച്ചടക്കി…