റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് സപ്ലൈകോ അറിയിപ്പ്..!! ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂ…