പാവൽ കൃഷി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാം…

പാവല് അഥവാ കൈപ്പ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ ഒന്നാണ് പാവക്കഥകളി ഉപയോഗിച്ച് രുചികരമായ ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പാവല്ലേ ധാരാളം ഔഷധഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളിൽ ചെറുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാവൽ. ഡയബറ്റിക്സ് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഉത്തമ പരിഹാരമാണ് പാവൽ.

വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടങ്ങളിൽ വളർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് പാവൽ. നല്ലത് ഈ പലയിനം പാനലുകൾ ലഭ്യമാണ്. മുളയ്ക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ളതാണ് പാവൽ വിത്തുകൾ . പാകമാകുന്നതിന് മുൻപ് 12 മണിക്കൂർ വിത്തുകൾ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് മുളച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും . ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡ് പോലെയുള്ള ജീവകങ്ങൾ കൂടി നൽകുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും.

If you sprout the myth with a seeding tre, you will get sprouted very quickly. The seedlings can be picked two weeks after germination. Grow bagal can be planted as well as cultivated on the terrace. That is, pawal can be cultivated in Grobag. Plant two seedlings in a bag or in a basin. Dry dung as a base It would be great to put them in a little neem pin on the dried charcoal.

Dip one to 2 handfuls of seaweed in a litre of water and put it in it for two to three days. If you liked this video. So like this page. Then you can get the same. Don’t forget to follow this page. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan your valuable response is on your page. Support is required to record the command.