നാല് ലക്ഷത്തിന് 650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വീട്… നിങ്ങൾക്കും നിർമ്മിക്കാം…