നല്ല ചുവന്നു തുടുത്ത ചുണ്ടുകൾ ലഭിക്കുവാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ ലിപ് ബാം.

നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ലിപ്ബാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ആയിരിക്കും പുറത്ത് വിപണിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പലതും ഇത് വാങ്ങുന്നത് ചുരുക്കം ചിലർ മാത്രം വീടുകളിൽ ലിപ് ബാം ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലിപ് ബാം ഇൻറെ കൂട്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇത്. കണ്ടു നോക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്കുക. നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾക്കും വരണ്ട ചർമം ഉള്ളതിനാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിപ് ബാമുകൾ പുറമേനിന്ന് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

ഇതൊന്നും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ലിപ് ബാ മിന് കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടാം. 2 സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ലിപ് ബാം തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വലിപ്പം തയ്യാറായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തന്നെ ഒഴിവാക്കി എടുക്കാൻ സാധിക്കും നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Take two or three of the beets with good red colour, wash them well, clean them and peel them. Cut into small pieces in the mix and grate in a good paste form. Sift this paste well and then pour it into a bowl and drain it well. This is done to avoid the amount of water with juice. Pour a tablespoon of ghee into it. It can then be transferred to a small bowl and stored in the fridge.

Then, half an hour later, the lip balm will be ready. If you liked this video. So like this page. Then you can get the same. Don’t forget to follow this page. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan your valuable response is on your page. Support is required to record the command.