ലൈഫ് മിഷൻ ഭവന പദ്ധതി അപേക്ഷ നൽകിയവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത….