ക്ഷേമനിധി അംഗങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്മാർട്ട് കാർഡ്… ഇനി എല്ലാം ഓൺലൈൻ…